مقالات و پایان نامه ها

مقاله رایگان b (726)

کلیّات 1.تعریف و تبیین موضوع2 2.دلایل خاص انتخاب موضوع3 3.پرسشهای تحقیق4 4.فرضیه4 5.پیش‌فرض‌های ضروری تحقیق6 6.پیشینه تحقیق6 7.اهداف اصلی تحقیق7 8.اهمیت تحقیق7 9.فایده تحقیق8 فصل اول: ماهیت انسان شناسی 1.انسان‌شناسی10 2.رویکرد‌‌های انسان شناسی بر اساس Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (721)

3 -4-کشتی های پشتیبانی……………………………………………………………………………………………….36 مبحث دوم-سایر ادوات جنگی………………………………………………………………………………………….372- 2 – ‍1 -اژدرها………………………………………………………………………………………….. ………………………………………372 – 2 – 2 -موشکها……………………………………………………………………………………………………………..37 بند سوم- مقررات خاص در مورد روشهای جنگ دریایی…………………………………………………….382- 3 – 1 – بمباران دریایی……………………………………………………………………………………………………….38 سایت منبع Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (722)

2-2-9-5 قطار شهری212-2-9-6 تاکسی212-2-10- شیراز در اشعار پارسی:21بخش دوم2-3 آشنایی با مفهوم و ماهیت تصویر مقصد232-3-1 سیر توجه به تصویر مقصد232-3-2 بررسی مفهوم تصویر مقصد232-3-2-1 تصویر مقصد، ماهیتی دوگانه262-4- فرایند انتخاب مقصد:29بخش سوم:2-5- اجزای تشکیل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (717)

8-1-2) زنجیره ارزش مدیریت منابع انسانی الکترونیک28 1-8-1-2) برنامهریزی، مدیریت و ارتباطات منابع انسانی الکترونیکی28 2-8-1-2) بدست آوردن منابع انسانی، جذب، کارمندیابی، گزینش و حفظ و نگهداری30 3-8-1-2) مدیریت عملکرد الکترونیکی33 4-8-1-2) نظام پاداش دهی Read more…

By 92, ago